Gyabra Energy

Legislativa Legislativní informace

Legislativa pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

2 důležité zákony:

  1. Energetický zákon – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, zákon č. 180/2005 Sb.,

Vyhlášky:

  1. Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného Zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění.
  2. Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
  3. Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění.
  4. Vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, v platném znění.
  5. Vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje,

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, které stanovuje výši výkupních cen a tzv. zelené bonusy, které se platí výrobcům elektřiny za vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Prvotní podmínkou pro získání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je zažádání o licenci na odboru licencí Energetického regulačního úřadu, který se řídí vydaným platným metodickým pokynem pro vydávání licence pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Společně s podepsanou a platnou smlouvou se může vyrobená elektřina dodávat do elektrizační soustavy. Výrobce je povinen nahlásit zvolenou formu podpory tzv. výkazem jeden kalendářní měsíc před samotným spuštěním výroby více v příloze vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, viz výše.

Výkaz o výrobě elektřiny se posílá každý měsíc provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, který je přílohou vyhlášky č. 541/2005 Sb., v platném znění.

2 varianty podpor výroby elektřiny:

Na podporu výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů existují dva systémy – systém zelených bonusů a systém výkupních cen. Výrobce má právo si sám zvolit některou z těchto forem podpor, přičemž má možnost jedenkrát ročně přejít z jedné formy do druhé, kombinace systému zelených bonusů a systému výkupních cen současně není možná.

Výrobce je povinen nahlásit zvolený druh podpory do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, zvolený systém je potom platný od 1. ledna následujícího roku. Všechny tyto požadavky a pravidla upravuje vyhláška ERÚ (Energetického regulačního úřadu) č. 475/2005 Sb.

Podpora fotovoltaiky

Zelené bonusy Výrobce elektřiny získává tzv. zelené bonusy od provozovatele regionální distribuční sítě za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě..
zobrazit více informací

Aktuální informace

Nabízíme měniče a panely v krátkém termínu

25.08.2010 - Díky spolupráci s výrobci měničů a panelů máme nyní možnost nabídnout jejich produkty, které jsou k dodání ve velmi krátkém termínu. Proto Vám zasíláme přehled produktů, které..

Měniče Power One

16.06.2010 - nabízíme k prodeji měniče Power One..

Ukázky našich referencí