Gyabra Energy

Legislativa Legislativní informace

Legislativa pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů:

2 důležité zákony:

 1. Energetický zákon – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,  zákon č. 180/2005 Sb.,

Vyhlášky regulující problematiku elektřiny z obnovitelných zdrojů:

 1. vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného Zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění.
 2. vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
 3. vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění.
 4. vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, v platném znění.
 5. vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje,

Ostatní důležité dokumenty a legislativní požadavky pro výrobce elektřiny:

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, které stanovuje výši výkupních cen a tzv. zelené bonusy, které se platí výrobcům elektřiny za vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Prvotní podmínkou pro získání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je zažádání o licenci na odboru licencí Energetického regulačního úřadu, který se řídí vydaným platným metodickým pokynem pro vydávání licence pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Společně s podepsanou a platnou smlouvou se může vyrobená elektřina dodávat do elektrizační soustavy. Výrobce je povinen nahlásit zvolenou formu podpory tzv. výkazem jeden kalendářní měsíc před samotným spuštěním výroby více v příloze vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, viz výše.

Výkaz o výrobě elektřiny se posílá každý měsíc provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, který je přílohou vyhlášky č. 541/2005 Sb., v platném znění, a který můžete nalézt zde.

2 varianty podpor výroby elektřiny:

Na podporu výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů existují dva systémy – systém zelených bonusů a systém výkupních cen. Výrobce má právo si sám zvolit některou z těchto forem podpor, přičemž má možnost jedenkrát ročně přejít z jedné formy do druhé, kombinace systému zelených bonusů a systému výkupních cen současně není možná.

Výrobce je povinen nahlásit zvolený druh podpory do 30. Listopadu příslušného kalendářního roku, zvolený systém je potom platný od 1. ledna následujícího roku. Všechny tyto požadavky a pravidla upravuje vyhláška ERÚ (Energetického regulačního úřadu) č. 475/2005 Sb.

1.      Podpora formou zelených bonusů

Výrobce elektřiny získává tzv. zelené bonusy od provozovatele regionální distribuční sítě za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě, že si zvolí variantu podpory výroby formou zelených bonusů a prodeje elektřiny za tržní cenu jakémukoli zákazníkovi. Zelené bonusy jsou uvedeny v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Výše zelených bonusů se každoročně mění podle aktuálního vývoje a je odlišná pro konkrétní druh obnovitelného zdroje. Uvádí se v Kč/MWh a současná hodnota je uvedena  v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 viz výše.

Podpora formou zelených bonusů je ovšem nevýhodná v tom, že výrobce si musí sám najít své odběratele a provozovatel regionální distribuční sítě není povinen od tohoto výrobce elektřinu vykupovat.

Výhodou ovšem zůstává vyšší výnos z výroby elektřiny, protože k tržní výkupní ceně navíc výrobce obdrží výše zmíněný zelený bonus, jehož výše je garantována Energetickým regulačním úřadem. Tím se podstatně snižuje doba návratnosti investice a zvyšují zisky z výroby elektřiny. Tržní cena elektřiny je dána domluvou mezi výrobcem a odběratelem, není nijak stanovena Energetickým regulačním úřadem.

Zelené bonusy jsou garantovány na 1 rok, u výpočtu zelených bonusů se zohledňuje motivační složka, aby byl vždy zajištěn vyšší výnos z této varianty z důvody vyšší míry rizika prodeje elektřiny.

2.      Podpora formou výkupních cen

Pokud si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí formu podpory výkupních cen, má garantovaný odbyt vyrobené elektřiny, protože provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy je povinen vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny. Tuto jistou variantu si často raději výrobci volí i přes nižší objem výnosů. Je zde 100% jistota odbytu vyrobené elektřiny a nemusí si výrobce pracně hledat svá odbytiště.

Výše výkupních cen je upravena podle zákona č. 180/2005 Sb. (viz výše) a jsou nastaveny tak, aby každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů měl zaručenou návratnost investice (15 let) a přiměřený zisk během doby životnosti jednotlivých zařízení na výrobu elektřiny

Doba životnosti pro výrobny biomasy se předpokládá 20 let.

Výkupní ceny jsou na základě vyhlášky č.150/2007 Sb. uplatňovány po dobu životnosti stávajícího zařízení na výrobu elektřiny a meziročně se zvyšují cca o 2 - 4% s ohledem na index cen průmyslových výrobců (netýká se biomasy a bioplynu, kde se zohledňují více provozní než investiční náklady). Výkupní ceny jsou pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po 1. lednu 2008 u biomasy garantovány na 20 let.  Životnosti jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.

U nových zdrojů na výrobu elektřiny především obnovitelných zdrojů, kde hrají významnou roli provozní tzn. palivové náklady mohou výkupní ceny klesnout – týká se to především biomasy. Cena biomasy může mít v průběhu životnosti zařízení podstatný vliv na garantovanou výši výnosů. Pokles výkupních cen pro nové zdroje může klesnout maximálně cca o 5%. Při poklesu však musí být vždy zachována výše výnosů za jednotku elektřiny minimálně po dobu 15 let.

Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů

V příloze č. 3 vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb., v platném znění nalezne každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů – ať už se jedná o fotovoltaiky či biomasu. Tyto hodnoty určují faktory, které mají vliv na stanovení výkupních cen a zelených bonusů. Každý potenciální výrobce či zájemce se může poté rozhodnout, zda se mu vyplatí investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů při aktuálním nastavení podpor.

Hodnoty pro biomasu:

 • Předpokládaná doba životnosti nové výrobny biomasy je stanovena na 20 let.
 • U spaloven biomasy se předpokládá racionální využití odpadního tepla.
 • Měrné investiční náklady pro spalovny čisté biomasy resp. spalovny plynu ze zplyňování pevné biomasy se předpokládají menší než 75 ti. Kč/kWe. Roční využití instalovaného výkonu se předpokládají větší než 5 tis. kWh/kWe.

Každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů musí dle vyhlášky ERÚ č.404/2005 Sb. vyplnit tyto výkazy:

 • regulační výkaz pro držitele licence na výrobu elektřiny
 • výkaz nákladů – tzv. výkaz 11-N – tento výkaz bude obsahovat údaje týkající se nákladů a tržeb daného zařízení na výrobu elektřiny, výkaz je odlišný pro biomasu a bioplyn a ostatní zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 • Výkaz žádosti o licenci – žadatel musí vyplnit údaje týkající se výkonu dané výrobny, pořizovací a provozní náklady zařízení.

Aktuální informace

Biomasa v ČR

01.06.2010 - Dnes byl spuštěn náš nový web o biomase!..

Ukázky našich referencí