Gyabra Energy

Podpora fotovoltaiky

Zelené bonusy

Výrobce elektřiny získává tzv. zelené bonusy od provozovatele regionální distribuční sítě za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě, že si zvolí variantu podpory výroby formou zelených bonusů a prodeje elektřiny za tržní cenu jakémukoli zákazníkovi. Zelené bonusy jsou uvedeny v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Výše zelených bonusů se každoročně mění podle aktuálního vývoje a je odlišná pro konkrétní druh obnovitelného zdroje. Uvádí se v Kč/MWh a současná hodnota je uvedena  v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008.

Podpora formou zelených bonusů je ovšem nevýhodná v tom, že výrobce si musí sám najít své odběratele a provozovatel regionální distribuční sítě není povinen od tohoto výrobce elektřinu vykupovat.

Výhodou ovšem zůstává vyšší výnos z výroby elektřiny, protože k tržní výkupní ceně navíc výrobce obdrží výše zmíněný zelený bonus, jehož výše je garantována Energetickým regulačním úřadem. Tím se podstatně snižuje doba návratnosti investice a zvyšují zisky z výroby elektřiny. Tržní cena elektřiny je dána domluvou mezi výrobcem a odběratelem, není nijak stanovena Energetickým regulačním úřadem.

Zelené bonusy jsou garantovány na 1 rok, u výpočtu zelených bonusů se zohledňuje motivační složka, aby byl vždy zajištěn vyšší výnos z této varianty z důvody vyšší míry rizika prodeje elektřiny.

Výkupní ceny

Pokud si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí formu podpory výkupních cen, má garantovaný odbyt vyrobené elektřiny, protože provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy je povinen vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny. Tuto jistou variantu si často raději výrobci volí i přes nižší objem výnosů. Je zde 100% jistota odbytu vyrobené elektřiny a nemusí si výrobce pracně hledat svá odbytiště.

Výše výkupních cen je upravena podle zákona č. 180/2005 Sb. (viz výše) a jsou nastaveny tak, aby každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů měl zaručenou návratnost investice (15 let) a přiměřený zisk během doby životnosti jednotlivých zařízení na výrobu elektřiny

Doba životnosti pro fotovoltaiky je předpokládána na 20 let.

Výkupní ceny jsou na základě vyhlášky č.150/2007 Sb. uplatňovány po dobu životnosti stávajícího zařízení na výrobu elektřiny a meziročně se zvyšují cca o 2 - 4% s ohledem na index cen průmyslových výrobců. Výkupní ceny jsou pro zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po 1. lednu 2008 u fotovoltaiek garantovány na 20 let.  Životnosti jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.

Pokles výkupních cen pro nové zdroje může klesnout maximálně cca o 5%. Při poklesu však musí být vždy zachována výše výnosů za jednotku elektřiny minimálně po dobu 15 let.

Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů

V příloze č. 3 vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb., v platném znění nalezne každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů – ať už se jedná o fotovoltaiky či biomasu. Tyto hodnoty určují faktory, které mají vliv na stanovení výkupních cen a zelených bonusů. Každý potenciální výrobce či zájemce se může poté rozhodnout, zda se mu vyplatí investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů při aktuálním nastavení podpor.

Hodnoty pro fotovoltaiku:

  • Předpokládáná doba životnosti nové výrobny – fotovoltaiky je 20 let.
  • Konstrukce pro fotovoltaiku a její umístnění musí být zvoleno tak, aby minimální roční svorková výroba elektřiny dosahovala 150 kWh na m2 plochy fotovoltaiky při uvažovaném poklesu výkonu panelů o 0,8% výkonu za rok.
  • Měrné investiční náklady jsou menší než 135 tis. Kč/kWp, jednotka kWp je jednotkou elektrického výkonu fotovoltaiky za daných podmínek. Roční využití instalovaného špičkového výkonu větší než 935 kWh/kWp.

Každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů musí dle vyhlášky ERÚ č.404/2005 Sb. vyplnit tyto výkazy:

  • regulační výkaz pro držitele licence na výrobu elektřiny

  • výkaz nákladů – tzv. výkaz 11-N – tento výkaz bude obsahovat údaje týkající se nákladů a tržeb daného zařízení na výrobu elektřiny, výkaz je odlišný pro biomasu a bioplyn a ostatní zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Výkaz žádosti o licenci – žadatel musí vyplnit údaje týkající se výkonu dané výrobny, pořizovací a provozní náklady zařízení.

Aktuální informace

Nabízíme měniče a panely v krátkém termínu

25.08.2010 - Díky spolupráci s výrobci měničů a panelů máme nyní možnost nabídnout jejich produkty, které jsou k dodání ve velmi krátkém termínu. Proto Vám zasíláme přehled produktů, které..

Měniče Power One

16.06.2010 - nabízíme k prodeji měniče Power One..

Ukázky našich referencí